Mål med kollo

Målet med Utepedagogiks kolloverksamhet är att barnen ska få möjlighet att vistas och utvecklas i en trygg, kvalitativ och stimulerande miljö. Kollodeltagarna får möjligheten att njuta av sommaren på bästa möjliga sätt med många nya vänner från olika geografiska, ekonomiska och sociala strukturer.

Det är viktigt att kollo är en motpol till barnens vardag, som i dagens samhällen i stort är mycket stillasittande verksamhet som sker inomhus.

Vår vision

Utepedagogiks vision är att med närvaro av vuxna i en alternativ pedagogisk miljö där barn och ledare tillsammans utvecklas som personer. Vi söker en verksamhet där det finns en relation mellan barn och ledare under en längre sammanhängande tid, där ledaren kan vägleda och skapa en miljö där alla accepteras för den de är.

Kollo är en verksamhet där pedagogiken utgår från barnet i fokus. Pedagogiken tar tillvara på barnets erfarenheter och kunskap, för att förmedlar den på ett inspirerande och spännande arbetssätt som grundar sig i barnets nyfikenhet.

Vårt synsätt

På Utepedagogik Sverige AB arbetar vi för en trygg och bra stämning i gruppen, där alla hittar en egen plats och känner sig trygga. Vi ska i samverkan arbeta för att nå uppställda mål, utveckla verksamheten i enlighet med de krav som ställs på kvalitet och effektivitet.

Vår främsta tillgång är medarbetarnas kompetens. Vår övertygelse är att alla vill göra ett gott arbete och att vi utvecklas genom att var och ens skilda förutsättningar tas till vara. Genom delegering och samverkan ska vi aktivt delta i besluts- och utvecklingsprocesser.

För att vi ska vara en konkurrenskraftig organisation behövs allas insatser. Medarbetarskapet har sin utgångspunkt i individen och ska kännetecknas av ansvar, engagemang, öppenhet, lojalitet, initiativ och flexibilitet.

Grundprinciper för vår organisation är styrning genom dialog om mål och resultat med ett ledarskap som är engagerat, tydligt och synligt. Ledarskapet ska kännetecknas av att i samverkan skapa förutsättningar för allas delaktighet i verksamheten.