Säkerhet

Kollo är en verksamhet där det förekommer en del utmanande och fartfyllda aktiviteter. En av Utepedagogiks hörnstenar är säkerhet och vi arbetar för att minimera riskerna runt våra aktiviteter. Detta görs genom att utbilda personalen i brandsäkerhet, säkerhet vid vattenaktiviteter, livräddning, hjärt- och lungräddning samt transportsäkerhet. Personal som kör vattenskoter har vattenskoterkörkort.

Under kollovistelsen omfattas deltagarna av stadens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Försäkringen är tecknad hos S:t Erik försäkring. Information om försäkringen kan rekvireras från S:t Erik försäkring 08-508 29 926. Denna försäkring täcker inte borttappade glasögon, mobiltelefoner, eller motsvarande, ej heller om barnen avsiktligt förstör något. Kontrollera era egna försäkringar för att se vad som gäller vid eventuell skada eller skadegörelse.

En annan av Utepedagogiks hörnstenar är att motverka mobbning och kränkning och därför utbildas samtlig personal i dessa frågor.

Om en krissituation uppstår arbetar vi efter tydliga handlingsplaner för att lösa situationen på bästa sätt. Utepedagogiks personal är praktiskt och teoretiskt väl uppdaterad i företagets handlingsplaner.

Brand

För att kunna agera i en brandsituation är det viktigt att alla vet vad som ska göras och i vilken ordning och av vem.

På alla Utepedagogiks kollogårdar finns det specifika brandsäkerhetsplaner. Det görs även en analys på vilka övriga risker som finns i det aktuella området kring kollogården samt i verksamheten. Tydliga brandrutiner, nödutgångar, samlingsplatser, brandvarnare och brandsläckare finns uppsatta på kollogårdarna.

Första dygnet görs det en brandövning baserad på brandsäkerhetsplanen. Brandövningen utvärderar vi sedan tillsammans med deltagarna. All personal hos Utepedagogik är utbildad i HLR och L-ABC samt väl insatta i brandsäkerhetsplanen. Det finns även tydlig dokumentation var deltagare och personal sover.

Utepedagogik är skyldiga att redovisa vårt systematiska brandskyddsarbete i enlighet med Räddningsverkets anvisningar ”allmänna råd SRVFS 2004:4” . Dokumentationen skickas in och godkänns av länets brandmyndighet. Godkänd dokumentation sänds in till upphandlande enhet på Stockholms stad.

Vattenaktivitet

Olika typer av vattenaktiviteter är ett sommarnöje som många av oss uppskattar. För deltagarnas egen säkerhet kommer alla att få lära sig vilka rutiner som gäller vid våra olika vattenaktiviteter.

Innan första vattenaktiviteten genomförs en valfri simuppvisning på 200 meter. Om deltagaren inte genomfört simuppvisningen eller inte kan simma 200 meter får deltagaren vistas på grunt vatten med flytväst och vid paddling sitter deltagaren i båt med ledare. Under kolloperioden finns möjligheten att lära sig simma, med utbildad kolloledare.

I anslutning till vårt första badtillfälle går vi igenom vilka regler som gäller vid bad. Vi har alltid minst en ledare som övervakar badet från land/bryggan och minst en ledare med barnen i vattnet. Vid första aktivitetspasset som handlar om paddling har vi genomgång i paddlingsteori, ordningsregler samt praktik. Vid sjöverksamhet finns alltid en följebåt med.

För aktiviteter vid båthuset, på bryggan eller i båtarna/kanoter/flotte är kravet att samtliga bär flytväst. Innan kollosommarens start besiktigas samtliga badplatser, bryggor, kanoter och båtar. Förstahjälpen väska, livboj och mobiltelefon är alltid med vid samtliga vattenaktiviteter. Samtlig personal har utbildning i livräddning och HLR och personal som kör vattenskoter är utbildade förare.

Transport

Den enda planerade transporten som sker i vår verksamhet är bussresan till och från kollogården. Vi transporterar deltagarna i bil endast i nödsituationer, främst vid sjuktransporter till och från sjukhus.

Under samtliga transporter har vår personal tillgång till mobiltelefon och förstahjälpen väska. Vid transport i buss eller bil är det obligatoriskt med bälte. Vid transport i båt finns nödvändig säkerhetsutrustning med.

I  hälsodeklarationen godkänner vårdnadshavaren om vi får transportera deltagaren i bil under kollovistelsen. 

Vi försöker minimera transporter i vår verksamhet, men när det krävs är säkerheten högsta prioritet.

Mobbning

Vi accepterar ingen form av trakasserier, kränkning eller mobbning på våra kollogårdar. För att motverka dessa handlingar arbetar vi medvetet med förebyggande åtgärder.

Vår personal utbildas i dessa frågor under vår ledarskapsutbildning samt förberedelsedagarna i anslutning till kollogårdens säsongsstart. Vi använder både vårt skrivna materiel, vår policy samt dramatiseringar.

För att motverka mobbning och kränkning använder vi oss av olika typer av metoder. Deltagarna får vara delaktiga i att sätta regler och skapa förhållningssätt mot varandra vilket skapar en förståelse till varför reglerna finns. Dagligen finns personalmöten inriktade enbart på deltagarna. Problem och tendenser tas tidigt upp för att vi ska vara ett steg före. Detta för att förebygga att deltagare hamnar utanför eller blir kränkta.

Om någon bryter mot reglerna eller får en annan person att känna sig kränkt upprättas en handlingsplan där konkreta åtgärder tas fram samt att vårdnadshavare kontaktas. Skulle beteendet upprepas kan det leda till att vistelsen avbryts.