Personal

En viktig del i att bedriva bra kolloverksamhet är personalen på våra kollogårdar. Utepedagogik lägger mycket tid och resurser på att rekrytera, utbilda och behålla personalen.

Personal som arbetar för Utepedagogik är lärare, fritidspedagoger, idrottslärare, fritidsledare, speciallärare samt personer med annan relevant erfarenhet och utbildning.

Samtlig personal på våra kollogårdar genomgår utbildning i HLR, livräddning, brandsäkerhet, konflikthantering samt utbildning i att hantera och förebygga mobbning och kränkning. Personal genomgår även specifika utbildningar i paddling och klättring.

Alla personal lyder under sekretesslagen 7 § 4 vad gällande tystnadsplikt. Personalen är skyldig att göra en anmäla till socialtjänsten i de fall det finns en misstanke om att ett barn far illa i enlighet med anmälningsplikten.

Samtlig personal måste uppvisa utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för att bli anställd hos Utepedagogik i enlighet med (RPS 442.5 05-10).

Utepedagogik har en omfattande rekryterings/utbildnings process som samtliga ledare genomför. Vi granskar först ansökan. Sedan har vi en inledande telefonintervju. Efter detta kallas personen till en personlig intervju på ca två timmar. Sedan praktiska prov, där personen under en halvdag i grupp får prova på olika moment som efterliknar jobbet som kolloledare. Sedan sker utbildning i ca 10 dagar i olika moment, innan arbetet som kolloledare startar.